Integritetspolicy

MENY

Integritetspolicy

MENY
Medlemmar i församlingen
Du blir medlem i församlingen genom dop och deltagande i husförsamling eller, för dig som är döpt,
genom deltagande i husförsamling. I samband med medlemskapet registrerar vi följande:
födelsedatum, datum för dop i församlingen, datum för medlemskap, postadress, e-postadress,
telefonnummer, huruvida du är döpt eller inte samt vilken husförsamling du är med i.
Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för
att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) ett samfund som församlingen
är en del av.


Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson
för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för
information.


Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive
födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till
medlemmar.


Församlingen samverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig
informerade om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina
kontaktuppgifter till EFK för att du ska få information om dess arbete i Sverige och övriga världen.
EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du
stoppar information från EFK på telefon 019-167600 eller info@efk.se.
När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. Vi spar dina uppgifter för att kunna
bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang. Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens
verksamheter”. Vill du av någon anledning bli helt borttagen ur registret meddelar du det till
församlingen som då tar bort alla uppgifter utom dopdatumet, som sparas för församlingens
statistik.


En årlig kontroll av medlemsregistret görs av styrelse efter varje ordinarie årsmöte.

Deltagare i församlingens verksamheter
Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller
för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina
kontaktuppgifter, födelsedata eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För deltagare yngre
än 13 år ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till
denne. Med kontaktuppgifter avses namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK).
Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller
motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna
ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för
såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.
Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare,
för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter
bort.


När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela
dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.
En årlig kontroll av register för församlingens verksamheter görs av styrelsen efter varje ordinarie
årsmöte.

Deltagare i arrangemang
Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan.
Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas
inte längre än två kalenderår.
När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.
En årlig kontroll av register för församlingens arrangemang görs av styrelsen efter varje ordinarie
årsmöte.

Församlingskontakt
Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder
du dig till församlingen.

Kingdom House’ förening (org-nr 802511-4193), c/o Urban Knutsson, Alstigen 4, 70221
Örebro.
Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen:
Martin Carlsson, martin.carlsson1@gmail.com, 0708-702502

Dokumentet antaget vid styrelsemöte 2018-06-25
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X